cvcxiv ivMvw^Z Lv`vi nvZ

Sinners in the hands of an angry God

 

mgq njB kΓ`i cv wcQj hve|

(wZxq.32:35)

 

GB AvqvZ gvey` `y I Awekvmx Bmvqjxq`i cwZkvai fq c`kb Kib| Zviv wQj Lv`vi jvK| Zviv Lv`vi AvBb RvbZ Ges Zuvi c` wbqg Abymvi Zviv cvci Rb Kvievbx w`Z| Zviv `LQ wKfve gvey` AjwKK fve KvR KiQb| Z_vwc GB mg wKQyi ciI 28 AvqvZ ej h Zv`i ga Kvb AvZxK wePbZv wQj bv| Zviv Ggb GKwU evMvbi gZ wQj hv gvwji mg cwikgi ciI Kejgv welv dj Drcv`b KiZ, hv c~eeZx `ywU AvqvZ ewYZ AvQ| Avgvi AvjvP Ask wnmve h K_vjv Avwg cQ` KiwQ | ( mgq njB kΓ`i cv wcQj hve ) Zv `y Bmvqjxq`i Rb h kvw I asm ewYZ nqQ GB cm wb wjwLZ PviwU welq Avivc Ki|

c_g: Zv`iK asmi nvZ Qo `Iqv nqwQj| Zviv Ggb GKRb ewi gZ wQj h wcwQj RvqMvi Dci w`q nuvUQ A_ev `uvwoq AvQ| h me`v cwZZ nIqvi wec`i ga AvQ| GB AvjvP Ask cv wcQj hvIqvi h wP eenvi Kiv nqQ mB GKB wP MxZ.73:18-Z eenvi Kiv nqQ, Zzwg mwZB Zv`i wcQjv RvqMvq iLQ Avi asmi ga djQ|

wZxqZ: GUv Avivc Ki h Zv`i asm nVvr Ki h Kvb mgq AvmZ cvi| h jvK wcwQj RvqMvi Dci w`q nuvU m me`v cwZZ nIqvi wec`i ga _vK| m ejZ cvi bv cieZx gyZ m co hve bv `vuwoq _vKe; hw` m co hvq Ze Kvb mZKevbx Qvov m ZLbB cwZZ nq| AveviI Zv eYbv Kiv nqQ MxZ.73:18,19-G Zzwg mwZB Zv`i wcQjv RvqMvq iLQ Avi asmi ga djQ| Kgb nVvr Zviv asm nq hvq Avi fq RvMvbv wec`i ga GK evi kl nq hvq|

ZZxqZ: GUv iZ Avivc h Kviv avv `Iqv QvovB Zv`i ga co hvIqvi ceYZv AvQ| h jvK wcwQj RvqMvi Dci w`q nuvU A_ev `uvwoq _vK ZvK avv `Iqvi cևqvRb nq bv| Zvi wbRi IRbB Zvi cZbi KviY| PZz_Z: GUv iZ Avivc Ki h Zviv BZvgaB cwZZ nqwb Gi GKgv KviY Lv`vi wbavwiZ mgq GLbI Avmwb| AvjvP AskwU ej h hLb mB wbavwiZ mgq Avme ZLb Zv`i cv wcQj hve| H gyZ Zv`iK co hvIqvi Rb Qo `Iqv ne| Lv`v ZLb Zv`iK wcwQj RvqMvq Avi ai ivLeb bv| wZwb Zv`iK Qo w`eb Ges h gyZ wZwb Zv`iK Qo w`eb wVK ZLbB Zviv asmi ga cwZZ ne| GB AvjvP Ask _K h g~j welqwU Avwg ei KiZ PvB Ges Avgv`i cևqvM KiZ PvB Zv nj GKwU gv wRwbm `y`iK GK gyZi Rb `vhLi evBi ivLQ, Zv nj GUv Lv`vK m KiQ Zv`iK evBi ivLvi Rb| hLb Avwg ewj GUv GKgv wRwbm Avwg ejZ PvB h gvey` ^vaxb KZZi AwaKvix Ges wZwb hv BQv Zv-B Kib| hLb Avwg ewj GUv gvey`K m Ki ZLb Avwg ejZ PvB h Zuvi Dci Ab Kvb wbqb bB| H jvKwUK co hZ `Iqv Zuvi Rb Kvb KwVb KvR bq| Avwg AviI GKUz evLv KiZ PvB|

1.     h Kvb gyZ `y`i `vhL wbc KiZ gvey`i gZvi Afve bB|

KD Lv`vK evav `Iqvi Rb h_ kwkvjx bq| wZwb `y`i `vhL dj w`Z Kej mg bb, eis GUv Zuvi Rb Lye mnR GKwU KvR| gvS gvS `ywbqvi Kvb kvmK Zvi wei we`vnKvixK `gb KiZ Pvq wK KvRwU Zvi KvQ KwVb ej gb nq| nqZ we`vnKvix Zvi Rb GKwU kwkvjx `yM wbgvb KiQ A_ev Zvi AbK Abymvix AvQ| wK Lv`vi Zv GB iKg bq| Ggb Kvb kwkvjx `yM bB hv gvbylK Zvui gZv _K iv KiZ cvi| hZ ewk kΓB Zuvi wei GKwZ nvK bv Kb Zviv ZuvK evav w`Z cvie bv| Lye ewk nj Zviv N~wbSoi myL nvjKv Zzli wekvj ci gZ, A_ev asmKvix Avbi mvgb Loi wekvj ci gZ| gvwUi Dci w`q Mwoq Pjv Kvb KxUK cv Pvcv `Iqv Avgv`i Rb Lye mnR KvR| GKwU wPKb myZv w`q fvix e Szjvbv _vKj mUvK KU `qv Avgv`i Rb KwVb wKQy bq| gvey`i RbI Zv Zgb mnR h Kvb gyZ Zuvi BQvbymvi kΓK `vhL dj `Iqv| hLb wZwb K_v ejb ZLb `ywbqv ch Kuvc; Avgiv wK gb Kwi h Avgiv Zvui mvgb `vuovZ cvie?

2.`yiv `vhL hvIqvi hvM|

Lv`v njb bvq-civqb Lv`v wK Zv`iK `vhL cvVvbvi bvq-civqbZv ZuvK evav w`e bv| cvi bvq-civqbZv wPrKvi Ki ej h cvcK AbKvji Rb kvw `Iqv DwPZ| f~wg hv Drcv`b Ki mB welq Lv`vi bvq wePvi ej mv`ygi Avsi MvQ (AvqvZ-32) GB Rb Zzwg MvQUv KU dj| Kb GUv ay ay Rwg b Kie ? (j~K. 13:7) h Kvb mgq AvNvZ Avbvi Rb Lv`vi Zievwi c֯Z GKgv Lv`vi BQv GUvK wej^xZ KiQ | GB gyZ Zv`i cv K wcQj hvIqv _K weiZ ivLQ Lv`vi KiYv, Lv`vi bvq wePvi bq|

3.Zviv BZvgaB `vhLi kvwi Aaxb AvQ

Lv`vi AvBb nj AcwieZbxq avwgKZvi AvBb Ges BwZgaB GUv kvw Nvlbv KiQ| H kvw nj, h Cgvb Avb bv ZvK `vlx ej AvMB wi Kiv nq MQ (Bnvbv.3:18)| cwZwU ACgvb`vi ew `vhLi hvx| Avgiv ejZ cvwi GUv Zvi Dchy evox| Cmv wKQy jvKK ejwQjb, Avcbviv bxPz _K GmQb (Bnvbv 8:23) Ges mB w`KB Zviv AMmi nQ| bvq wePvi `vex Ki h cvcx`iK `vhL wbc Kiv ne Ges Lv`vi Kvjvg cwZv Ki h Dchy mgq AekB Avme|

4.gvey` BZvgaB Zv`i Dci ivMvw^Z hgbwU wZwb neb hLb Zviv `vhL _vKe|

hLb `yziv `vhL kvw fvM Ki Zvi KviY gvey` Zv`i Dci ivMvw^Z| GB gyZ wKQy jvK `vhL cwZZ nQ bv Gi KviY GB bq h gvey` Zv`i Dci ivMvw^Z bb| cKZ c GB gyZ hviv `ywbqvZ AvQ Ges RxweZ AvQ Zv`i Kviv Kviv Dci gvey` AviI ewk ivMvw^Z ( Ges GgbwK GB RvgvZ hviv cPvi bQb Zv`i Kviv Kviv Dci) Zv`i Kviv Kviv Pq hviv GB gyZ `vhLi Avb RjQ| GUv GB Rb bq h gvey` Zv`i g`Zvi welq D`vmxb; BZvgaB Zuvi ivM Zv`i wei RjQ| BZvgaB mB AZj MZ Zix Kiv nqQ, Avb c֯Z, AwMKz DZ Ges Zv`iK MnY KiZ mg| Avgiv hv wKQy Kbv Kwi bv Kb gvey` Avgv`i gZ bb|

5.Zv`i Dci Quv gvivi Rb GB gyZ kqZvb c֯Z|

hLbB gvey` AbygwZ w`eb ZLbB m wPiKvji Rb Zv`iK Zvi wbRi Ki wbZ c֯Z| Zviv Zvi Aaxb, Zv`i AvZv Zvi `Lj Ges Zviv Zvi ivRi m`m|

wKZve Avgv`iK ej h, Giv Zvi wbRi m` (j~K.11:21)| kqZvbiv nj jvfx, zavZ wmsni bvq hviv Zv`i wkKvi `LZ cvq wK GB gyZ bvMvj cvQ bv| gvey`-B Zv`iK wcQy Ub ai ivLb| hw` wZwb Zuvi nvZ mwiq bb Ze H gyZ-B Zviv `y`i AvZvi Dci Qvwcq coe|

 

 

6.BwZgaB `vhL `y`i gvS evm Ki|

BwZga-B cwZwU RvMwZK gvbyli gvS `vhLi Avbi exR AvQ| Zvi Ai Ggb cvc mg~n AvQ hw` gvey` GjvK ai bv ivLZb Gjv cKvwkZ nZ hfve kvw cv߇`i AvZvq Zv cKvwkZ nqwQj| wKZve `y`i AvZvK Dvj mvMii mv_ Zzjbv Kiv nqQ (BkvBqv .57:20)|

GKB mgq Zv`i g`ZvK wbqb ivLvi Rb gvey` Zuvi gnv kw eenvi Kib; wK gvey` hw` Zuvi gZvK mwiq bb Ze Zv`i g`Zv mg wKQyK asm Ki dje| cvc nj AvZvi `ytL I asm, gvbyli Aii `ylb mxgv nxb| hw` Lv`vi mekwgvb gZv cvcK `gb bv KiZ GUv GK gyZ AvZvK Avbi Pzjvq cwiYZ KiZ, MK I Avbi GKwU Kzjx|

7.GgbwK gvbyl hLb wbRK wbivc` gb Ki ZLbI m wec`i ga _vK|

hw`I GKRb gvbylK my ^vi AwaKvix gb nq, hvi KvQvKvwQ Kvb wec` bB Z_vwc cieZx gyZ m AbKvj cek KiZ cvi| m nqZ AZvmb Kvb wec` AvmZ bvI `LZ cvi Ges Z_vwc GUv mLvb _vKZ cvi| Avgiv mevB BwZnvm I AwfZv _K Rvwb h GB iKg nq _vK| Ggb AbK wKQy AvQ h welq Avgiv KLbv wPv Kwiwb Zv GB `ywbqv _K gvbyli RxebK wQwbq wbZ cvi| ACgvb`viMY `vhLi AZj MZi Dci GKwU cuPv Zvi Dci w`q nuvUQ Ges mB Zvi AbK RvqMv GZ `~ej h hv Zv`i IRb enb KiZ mg bq| hw` gvey` h Kvb gynZ Kvb gvbyli Rxebi Aemvb NUvZ Pvb Ze GB KvR Kivi Rb GZ ewk cv AvQ h wbwZ fve gvey`i Gi Rb Kvb AjwKK KvRi cևqvRb bB Ges ib ivLeb h, mg wKQy gvey`i wbqbi ga AvQ cwZwU ivM, cwZwU cv hv gZz NUvZ cvi Zvi Av`k gvey`-B w`q _vKb|

8.gvbyli mg mveavbZv I hZ gvbylK GK gyZi AwZwi Rxeb `vb KiZ cvie bv|

AveviI Avgv`i mg AwfZv c`kb Ki h GUv mZ| GKRb vbx jvK GKRb evKv jvKi gZB mnR gviv hvq kl ch Kvb hZ ev mveavbZv Kvb cKvi cv_K mw KiZ cvi bv| Avgiv Rvwb h vbx ew`i Mo Avq~ evKv jvK`i Mo Avq~i Pq ewk bq| wKZve GB K_v ej h, evKv hgb gi hvq vbx jvKI Zgwb gi hvq (Dc`kK. 2:16)|

9.GKRb gvbyl `vhLK Govbvi Rb nqZ Lye ewk cZvkv KiZ cvi wK m Zv GovZ cvie bv hw` m gmxnK cZvLvb Ki-B Pj|

hviv `vhLi K_v kvb Zviv cևZKB gb Ki GB fve A_ev Ab fve Zviv `vhLK Gwoq hZ cvie| Zviv gb Ki nqZ Zv`i wbR`i fvj KvR Zv`iK iv Kie| Zviv Zv`i fvj KvRi Dci Avv ivL hv Zviv KiQ A_ev KiZQ| A_ev meZ: Zviv cZvkv Ki GK w`b Zviv fvj KvR Kie hv Zv`iK `vhL _K iv Kie| Ges cևZKB Kbv Ki h m e_ nZ cvi bv| m nqZ kvbZ cvi h aygv A msLK bvRvZ cvq Ges hviv gviv MQ Zv`i AwaKvsk-B BZvga `vhL AvQ wK ZviciI m gb Ki m mdj ne hLvb Abiv e_ nqQ| m wbwZ ZvK mB hbvi RvqMvq cvVvbv ne bv Zv wbwZ Kivi Rb m gb wi Ki|

wK GB iKg jvKiv evKv Ges wbR`i VKvQ| hLb Zviv wbR`i KvR I cwiKbvi Dci Avv ivL ZLb Zviv Qvqvi Dci fimv Ki| GUv mZ h hviv gviv MQ Zv`i AwaKvsk-B GB gyZ `vhL AvQ; wK GUv GB Rb bq h eZgvb hviv RxweZ AvQ Zv`i Pq Zviv ewk evKv wQj| GUv GB Rb bq h Zviv h_ mPZb wQj bv A_ev `vhLK Govbvi Rb Zviv cwiKbv Kiwb| Avgiv hw` GKRb GKRb Ki Zv`iK wRm KiZ cviZvg Zviv KZ Rb `vhL hvIqvi cZvkv KiwQj hLb Zviv GB welq kybwQj Zviv AekB ejZ, bv Avwg Lye ewk mZK nIhvi Rb `p msKe wQjvg, Avwg GB iKg mZKZv c~Y cwiKbv KiwQjvg; Avwg gb KiwQjvg Avwg h_ fvj gvbyl h `vhL GovZ cvie| wK gZz Ggb nVvr Ki Avmj h Avwg Gi cZvkv Kwiwb, GUv GKwU Pvii gZ GmwQj| Avgvi cwZ Lv`vi ivM Lye `Z ewlZ nqQ| Avwg wQjvg GKRb evKv gvbyl| GgbwK `vhLK Govbvi Rb hLb Avwg wKQy KvR Kivi welq ^c `LZ wQjvg ZLb nVvr gZz AvgvK Zvi wbRi Ki wbj|

10.Lv`v Kvb ACgvb`vi ewK Avi GK gyZ `vhLi evBi ivLZ eva bb|

wZwb Kv_vI Ggb Kvb cwZv Kibwb hvi KviY wZwb Zv KiZ eva| gmxni Dci Cgvb eZxZ wZwb KvDK Ab Rxebi A_ev Ab gZy _K iv Kivi cwZv Kibwb|

GKwU AbyMևni Pzw AvQ; hLvb gvey` AbK gnv I AbyMnc~Y Iqv`v KiQb| wK mB Iqv`vjv Kej gv Zv`i cևhvR hviv GB Pzwi Aaxb AvQ; Zv nj hviv GB Iqv`vjvi Dci Cgvb ivL Ges cfy Cmv gmxnK wekvm Ki|

hviv Cgvb Avb bv Ges wekvm Ki bv GB Iqv`vjvZ Zv`i Av` Kvb Ask bB| hZb ch GKRb jvK gmxnZ wekvm bv Ki, gvey` H ewK Avi GK gyZ Ab `vhLi evBi ivLZ eva bb| GB ch Avwg hv ejwQ Zvi g~j K_v nj GB mg ACgvb`vi gvbylK gvey` Zuvi nvZ `vhLi AZj MZi Dci ai iLQb| cKwZMZ fve mg gvbyl mB `vhL hvIqvi hvM|

cvcx`i Dci gvey` ivMvw^Z Ges hZb ch Zviv gmxni Dci Cgvb bv Avb Zv`i Rb Kvb wbivcv bB| GB iKg wKQy bB hvZ Zviv aiZ cvi; GKwU gv wRwbm Zv`iK `vhLi evBi ivL Avi Zv nj gvey`i mgq GLbv Avmwb wK GUv AvmQ Ges Zv`i cv wcQj hve|


L-2: cևqvM

GUv GKwU fqven welq| GB Rb ACgvb`viMYK Zv`i cvc _K RvMZ Kiv KvR AvmZ cvi| wbwZ _vKzb, Avwg hv eYbv KiwQ Zv cwZwU gvbyli Rb mZ, h cKZ Cgvb`vi bq| Avcbvi bxP weZZ AvQ GKwU kvPbxq AbKvj, Rj M܇Ki `|

Lv`vi ivMi Avb BZvgaB Rj D I Dj nq MQ, AvcbvK MnY Kivi Rb `vhLi gyL nv Ki AvQ Ges Ggb wKQy bB hvi Dci Avcwb `uvovZ cvib, Ggb wKQy bB hvZ Avcwb aiZ cvib| evZvm Qvov Avcbvi I `vhLi gvSLvb Avi wKQy-B bB GKgv Lv`vi mw I BQv AvcbvK ai ivLQ| Avcwb nqZ GB welq AeMZ bb| Avcwb Rvbb (AekB) h Avcwb `vhLi ga bb, wK Avcwb Dcjw KiZ cviQb bv h Zvi KviY nj Lv`v| Zvi cwieZ Avcwb Abvb KviY mg~nK `LZ cvQb mjv nj Avcbvi wbRi fvj ^v h mveavbZv Avcwb Aej^b Kib Ggb AbK wKQy| wK Aekl Gjvi Kvb-B g~j bB; hw` gvey` Zvi nvZ mwiq bb Ze evZvm hgb Kvb ewK Dci ai ivLZ cvi bv Zgwb GjvI Avcbvi cZb VKvZ cvie bv| Avcbvi wbRi cvcB AvcbvK mxmvi gZ fvix Ki ZzjQ| hw` Lv`v AvcbvK hZ `b, Ze cvci IRb AvcbvK `vhL bvwgq w`e| Avcbvi my^v, Avcbvi wbRi mveavbZv Ges Ggb wK Avcbvi mevg avwgKZv AvcbvK Dci ai ivLZ cvie bv hgb gvKimvi Rvj cv_iK Dci ai ivLZ cvi bv| hw` GUv gvey`i ^vaxb mw bv nZ, Ze GB `ywbqv AvcbvK GK gyZI ai ivLZ bv| GgbwK mw RMr Avcbvi cvci cwZ cwZev` Rvbvq Ges Gi mv_ AvZbv` Ki |

hw` m~h cviZ Ze Avcbvi Dci Avjv `vb _K weiZ _vKZ, hnZz Avcwb cvc I kqZvbi mev Kib| hw` `ywbqv cviZ Ze GUv AvcbvK Lv` I cvbxq `vb e Ki w`Z; KviY GB mg fvj `vbjv Avcwb eenvi KiQb Avcbvi KvgbvK Z Kivi Rb| h evZvm w`q Avcwb `g wbQb Zv Avcbv KZK eeZ nZ Abxnv cKvk KiZ; KviY GUv AvcbvK RxweZ ivLQ Lv`vi kΓ`i mev Kivi Rb, Lv`v hv wKQy Zix KiQb me wKQyB Dg Ges Zv w`q Lv`vi mev KiZ gvbyli Rb Zix Kiv nqwQj| Ab Kvb Dχk GUv eeZ nZ AvMnx bq| `ywbqv wbRI AvcbvK ewg Ki ei Ki w`Z, hw` Lv`v GUvK evav bv w`Zb|

GB gyZ Sov ew Avcbvi gv_vi Dci AvQ; h gN ew enb Ki bv; wK Lv`vi ivM Avcbvi Dci cwZZ nIqvi Rb c֯Z; GKgv gvey` GB cZbK VwKq ivLQb| gvey`i ivMi N~wbSo i nIqvi Rb c֯Z; Z_vwc KqK gyZi Rb gvey` GUvK wcQy Ub ai ivLQb| hw` wZwb wcQy Ub ai bv ivLZb Ze N~wb-evZvm hgb mnR MxKvj km gvovB Gi DVvb ZzlK asm Ki dj Zgwb fve Avcwb asm nq hZb|

gvey`i ivM nj GKwU wekvj `i gZ hvK GKwU kwkvjx euvai gvag AvUK ivLv nqQ, mB euvai wcQbi cvwbi DPZv I MfxiZv evoZ _vK hZb ch bv MBU Lyj `Iqv nq| hZ ewk mgq ai GB cvwb cevnK ea ivLv nq ZZ ewk `Z I kwkvjx fve GUv cevwnZ ne hLb MBU Lyj `Iqv ne| nuv, GUv mZ h GB ch gvey` Avcbvi cvci wePvi Kib wb| wK Avcbvi Aciva w`b w`b ew cvQ, Ges cwZw`b Avcbvi cwZ Lv`vqx ivMi cwigvb ew cvQ| cvwbi DPZv ew cvQ Ges kwkvjx nQ | GKgv gvey` GUvK AvUK ivLQb hw` GK gyZi Rb Lv`v Zuvi nvZ mwiq bb Ze MBU Lyj hve Ges Lv`vi ivMi ebv mekw wbq Avcbvi Dci ewlZ ne| GgbwK Avcwb hw` `k nvRviY ewk kwkvjx nb A_ev `vhLi kqZvbi Pq `k nvRvi Y ewk kwkvjx nb, Z_vwc Avcwb mB ebvi mvgb `uvovZ cvieb bv|

Lv`vi ivM GKwU abyKi gZ hv BZvgaB euvKv Kiv nqQ Ges hvi `woZ GKwU Zxi jvMvbv| bvq wePvi abyKwU euvKv KiQ Ges ZxiwU Avcbvi nvUi w`K ZvK KiQ Ges GKgv Lv`v mB ZxiwUK Do Avmv _K weiZ ivLQb| Z_vwc gvey` ivMvw^Z! gvey` cwZv Kibwb h wZwb me mgqB mB ZxiwU wcQy Ub ai ivLeb Ges h Kvb gyZ GUv Do AvmZ cvi| Avcbv`i hv`i AvZvq gvey`i cwe ini gZvi gvag KLbv Cgvb Avmwb, Avcb`i hv`i KLbv bZzb Rb nqwb Ges bZzb mwZ cwiYZ Kiv nqwb; Avcbv`i hv`i cvci gZz _K RxweZ Kiv nqwb - Zviv ivMvw^Z Lv`vi nvZ AvQb| hZ eviB Avcwb Avcbvi Rxeb cyYtMVb Kib bv Kb; Avcwb hZ avwgKB nq _vKb bv Kb; Zv h_ bq| GB gyZ GKgv Lv`vi mw AvcbvK AbKvj vqx asm _K iv KiQ| GB gyZ Avcwb nq GUv wekvm Kieb bv wK axi axi Avcwb wekvm Kieb h Avwg hv ejwQ Zv mZ| Avcwb m~Y fve wekvm Kieb| Avcbv`i Kviv Kviv ez-eve ev cwZewk BZvgaB gviv MQb; Zviv GKw`b Avcbv`i gZB wQj Ges GKw`b nVvr Ki gZz Zv`i Dci Avmj Zviv Gi cZvkv Ki wb; Zviv kvw I wbivcvi K_v ejZ wQj wK GLb Zviv Rvb h Zviv nvjKv evZvm I k~b Qvqvi Dci fimv KiwQj Zv`iK iv Kivi Rb| h Lv`v GB gyZ AvcbvK `vhLi AZj MZi Dci ai ivLQb (hgb Avgiv GKwU gvKomvK Avbi Dci ai ivLZ cvwi) AvcbvK Nbv Kib-1 Ges Avcbvi cvci Rb fxlb ivMvw^Z| Avbi gZ Zuvi ivM RjQ| aygv `vhL dj `Iqv Qvov Avi Kvb wKQyi hvM ej wZwb AvcbvK `LZ cvb bv| wZwb GZ cwe h Zuvi `wZ wZwb AvcbvK mnI KiZ cviQb bv| Avcwb ZuvK GZ ewk Am KiQb h BwZc~e Kvb we`vnx Mvjvg Zvi gvwjKK Zv Kiwb - Z_vwc Zuvi nvZB AvcbvK iv Ki PjQ| aygv Zuvi KviYB Avcwb MZ ivZ `vhL cwZZ nbwb| aygv Zuvi KviYB Avcwb AvR mKvj RM DVQb Ges GLb ch AvcbvK `vhL wbc Kiv nqwb| GgbwK AvR mKvj GB RvgvZ em _vKv Aevq Avcbvi cvcc~Y gbvfve viv ZuvK AviI ivMvw^Z KiQb GiciI Zuvi nvZ aygv Zuvi nvZ-B AvcbvK `vhL hvIqv _K iv KiQb|

GB gyZ GgbwK GLb Zuvi nvZ-B AvcbvK ai ivLQ| n cvcxMY! wPv Kib Avcbviv Kgb fqven wec`i ga AvQb, ib ivLeb `vhL nj ivMi Rj Ky GUv ck I Zjvwenxb MZ| ib ivLeb h GKgv Lv`vi nvZ AvcbvK GB MZi Dci ai AvQb, whwb ivMvw^Z| ib ivLeb GB gyZ hviv `vhL AvQ Zv`i AbKi gZ Lv`v Avcbvi Dci ivMvw^Z| Kbv Kib AvcbvK GKwU wPKb myZv viv Szwjq ivLv nqQ Ges `vhLi Avbi wkLv BwZgaB H myZvwUK k KiQ Ges h Kvb gyZ GUv m~Y fve cyo hve Ges Avcwb cwZZ neb|

Z_vwc Avcbvi Kvb bvRvZ `vZv bB; Ggb wKQy bB hvZ Avcwb aiZ cvib, Avcwb wbfi KiZ cvib, Avcwb KLbv Ggb wKQy Kibwb A_ev KiZ cvieb bv hv AvcbvK iv KiZ cvi, A_ev AvcbvK Avi GK gyZ iv Kivi Rb gvey`K DrmvwnZ KiZ cvi|

GUv Ggb GKwU iZc~Y welq Avwg PvB Avcwb wekl Ki wbbwjwLZ welq jv wbq wPv Kib|

c_gZ: aygv wPv Kib Avcbvi Dci whwb ivMvw^Z wZwb K| Avgiv Ab Lv`vi ivMi welq K_v ejwQ| hw` Zv Kej gv Kvb gvbyli ivM nZ, GgbwK `ywbqvi mePq kwkvjx gvbyli Ze GUv GZ ewk iZc~Y welq wQj bv|

gvbyl nqZ ivRvi ivMK Lye fq KiZ cvi wekl Ki hviv c~Yv mgvU Ges cRv`i Rxeb Zv`i nvZ| GB Rb cvK wKZve ej,ev`kvni ivM wmsni MRbi gZ: ZvuK h ivMvq m wbRi cvYK wec` dj| (gmvj.20:2) Avw` hyMi wKQy ivRv fqsKi wKQy wRwbm Dveb KiwQj h mg cRv Zv`iK ivMvq Zv`iK AZvPvi Kivi Rb| Z_vwc GB ch mg ivRv`i ga h mePq ewk kwkvjx wQj hZ gZvevb Ges eo-B m nvK bv Kb, `ywbqv I eni gnvb I mekwgvb ivRv I mvi Zzjbvq m AwZ `~ej| gvey`i Zzjbvq `ywbqvi ivRviv Nvm dwis Gi bvq Ges Lye AB AvNvZ KiZ cvi|

Zv`i gneZ Ges Nbv LyeB bMb; Gjv Kvb welq bq| ivRv`i ivRvi ivM Zv`i Pq AbK wekvj hgb Zvi ghv`v Zv`i Pq ewk| cfy gmxni K_vjv ib Kib, eziv Avgvi, Avwg Zvgv`i ejwQ hviv kixi asm Kivi ci Avi wKQyB KiZ cvi bv Zv`i fq Kiv bv| KvK fq Kie Avwg Zvgv`i Zv ej w`wQ| Zvgv`i nZv Kievi ci Rvnvbvg dj `evi gZv hvui AvQ ZuvKB fq Kiv| Rx, Avwg Zvgv`i ejwQ, ZuvKB fq Kiv| (j~K 12:4,5)

wZxqZ : ib ivLeb h AvcbvK hv fq `Lvq Zv nj Zuvi ivMi fqsKiZv| cvK wKZve cvqB gvey`i ivMi welq ej D`vnib^ic BkvBqv.59:18, jvKiv hv KiQ Zv-B wZwb Zv`i wdwiq `eb; Zuvi wec`i Dci ivM Xj `eb Avi kΓ`i KzKvRi kvw `eb | BkvBqv.66:15 Ggb Avi GKwU D`vniY, ҆`L gvey` Avbi ga Avmeb Avi Zuvi i_jv N~wb evZvmi gZ Avme| Zuvi ivM wZwb fqsKi fve cKvk Kieb, Avi Zuvi eKzwb Avbi wkLvq cKvwkZ ne| AviI AbK RvqMvq GB iKg jLv AvQ Ges Gjv Pzov mxgvq cuQ| cKv.19:15 hLvb Avgiv cwo, GB Avsi gvovB Kievi MZ nj mekwgvb Avjvni fqsKi MRe| GBjv fqsKi fqK RvMZKvix Kvjvg ! hw` GLvb ay ejv nZ ԆLv`vi MRe Ze fqK RvMZ Kivi Rb h_ nZ wK GUv nj Lv`vi fqsKi MRe| Lv`vi MRe ! GUv KZ fqsKi GUvK evLv Kivi gZ fvlv Kviv Rvbv AvQ ? wK GLvb AviI evKx AvQ|

KviY GUv nj mekwgvb Avjvni fqsKi MRe Gi A_ nj Lv`vi MRei GB c`kbx Zuvi megq gZvi AbKUv cKvk Kie| ejv hZ cvi h mekwgvb wbRB ivMvw^Z Ges GBRb Lv`vi mekwK Avnvb Kiv nqQ| hgb gvbyl DwRZ nj Zvi gZv cևqvM Ki| nvq, Zvnj Gi cwibvg wK ne! Hmg Amnvq mwi Aev wK ne hv`iK AekB Zv fvM KiZ ne| K Gi wei `vuovZ cvie| Avcbv`i ga hviv GB K_v bQb wK GLbI Cgvb Avbb wb welqwU wbq fvjfve wPv Kib| hw` gvey` Zuvi MRei fqsKiZv viv kvw w`q _vKb, cfve Gi A_ nj mLvb Kvb cKvi KiYv _vKe bv|

mLvb Kvb gyw bB| Ggb wK hLb gvey` `Leb Avcwb KZ K fvM KiQb Ges Avcwb KZ `~ej Ges Avcwb hb Ab `ytLi ga cwZZ nqQb, Z_vwc wZwb Zv e Kieb bv| KiYv GZ nc Kie bv; kvw ckwgZ ne bv, Zuvi ivMi fqsKi N~wYSo Av` w`K cwieZb Kie bv| Avcbvi kvwi GKgv mxgv ne GB h KwVb bvq wePvi hv `vex Ki Zvi evBi AvcbvK Av` kvw `Iqv ne bv| Zuvi ivM mn Kiv Avcbvi c Lye KwVb aygv GB KviY wZwb wbRK mshZ Kieb bv| KvRB Avwg ivM Rj DV Zv`i msM eenvi Kie, Avwg Zv`i ggZvi PvL `Le bv ev Zv`i invB `e bv| Zviv Avgvi Kvbi KvQ wPrKvi KijI Avwg Zv`i K_v be bv| (nRwKj.8:18) gvey` wbzi bb; wZwb GKRb KiYvgq Lv`v| GB gyZ AvcbvK KiYv Kivi Rb wZwb c֯Z| AvR nj KiYvi w`b; Avcwb hw` GLb KiYvi Rb wPrKvi KiZ Pvb, Ze DrmvnxZ nvb| wZwb Zv beb| wK GKevi hLb KiYvi w`b AwZevwnZ nq hve ZLb mePq `ytLc~Y wPrKvi I AvZbv` A_nxb nq coe| Avcwb nvwiq hveb AvcbvK kvw `Iqv Qvov ZLb Lv`vi c Avcbvi Rb wKQyB Kivi _vKe bv| aygv GB KviYB Avcbvi AwZ eRvq _vKe: vai cv wnmve hvK asmi Rb c֯Z Kiv nqQ| wKZve ej gvey` Zv`i hbvq KiYvqc~Y bv nq eis Zv`iK wbq Zvgvmv Kieb Ges nvmeb| (gmvj.1:25,26) wKZvei GB fqvbK K_vjv wbq GKUz fveyb, Avwg GKvB Avsi gvovB KiwQ; RvwZ`i ga KD Avgvi m wQj bv| Avwg ivM nq Zv`i cvq `jwQ Ges va Zv`i cvq gvwoqwQ Zv`i ii wQUv Avgvi cvkvK jMQ Avi mg Kvco `vM jMQ| (BkvBqv.63:3) Avi Kvb eYbvB GB wZbwU wRwbmK AwaK fve c`kb KiZ cvie bv: Nbv, wel Ges fqsKi ivM| Avcwb hw` ZLb Lv`vi KvQ KiYvi Rb gvbvRvZ Kib wZwb KiYv Kieb bv Zvi cwieZ wZwb AvcbvK cvqi bxP gvoveb| wZwb Rvbb h Avcwb Zv enb KiZ mg bb, wK GZ wZwb weiZ neb bv; wZwb KiYvnxb fve AvcbvK Zuvi cvqi bxP P~Y Kieb Ges Avcbvi i Zuvi cvkvK wQUK coe|

ZZxqZ: gvey`i ivM Kgb Zv c`kb Kivi RbB `vhLi kvwK Hfve c֯Z Kiv nqQ| GUv hgb Lv`vi Dχk Zuvi gneZ KZ gnZ Zv mg mwK c`kb Kiv, Zgwbfve GUvI Zuvi Dχk Zuvi ivM KZ fqsKi Zv c`kb Kiv| gvS gvS `ywbqvi ivRvMY Zv KiZ Pvq; Zv`i kΓ`i Dci fqsKi kvw Avivc Ki Zviv c`kb Ki Zv`i ivM KZ gvivZK | ivRv eLZ bvmvi Gi GKwU `v wZwb wQjb KvjWxq mgvRi AnsKvix mgvU Ges Zvi ivM KZ fqsKi Zv wZwb k`K, gkK I Ae`-bMviK c`kb KiZ PqwQjb|

ZvB m Av`k w`j AwMKzۇK hb ^vfvweKi Pq mvZ Y ewk D Kiv nq - Zv nj mePq ewk Zvcgvv hv gvbexh Kkj Zix KiZ cvi| gvey` I Zuvi kΓ`i kvwi ga w`q Zuvi ivMi fqvenZv c`kb KiZ Pvb, wVK mB fve Avjvn Zuvi MRe I Kz`iZ `LvZ PqwQjb ; Zey h jvK`i Dci Zuvi MRe bvRj Kieb, Lye ahi msM wZwb Zv`i mn Kijb| (ivgxq.9:22) Avgiv GB welq wbwZ _vKZ cvwi h wZwb Zv fvjfveB Kieb| KviY GUv Zuvi Dk| mekl hLb wekgvۇK Zuvi ivM c`kb Kiv ne ZLb mgM wekgv `LZ cvie Zuvi ivM KZ fqven| Zvgv`i wbtkvm Avbi gZ Ki Zvgv`i cywoq dje| jvKiv ne cywoq djv Pzbv cv_ii gZ Ges KU dj Avb `Iqv KuvUv Svci gZ| Zvgiv hviv `~i AvQ, Avwg hv KiwQ Zv kvb; Zvgiv hviv KvQ AvQ Avgvi kwK ^xKvi Ki bvI| wmqvbi bvnMvi ev`viv fxlb fq cqQ: Avjvni cwZ fqnxb jvK`i Kuvcywb aiQ| (BkvBqv .33:12-14)

Avcbvi cwZ GgbwU NUe hw` Avcwb ACgvb`vi-B iq hvb| Avcbvi kvw fvMi ga w`q gvey`i Amxg gZv wekgvi KvQ c`wkZ ne| cwe dikZv I ^qs glkveKi mvgb AvcbvK kvw `Iqv ne Ges Avcwb hLb Ggb fve K fvM KiZ _vKeb ZLb hviv enkZ AvQ Zviv `LZ cve| ZLb Zviv mekwgvb Avjvni ivM I fqsKiZv Kgb Zv RvbZ cvie| ZLb Zviv Zuvi gnv gZv I ghv`vi Rb Zuvi Bev`Z Kie| cևZK Agvemvq I cևZK wekvgevi mg jvK Avgvi mvgb Gm Avgvi Gev`Z Kie| Zviv ei nq mB me jvK`i jvk `Le hviv Avgvi wei we`vn Ki wQj| hme cvKv Zv`i jvk Lvq mjv gie bv I h Avb Zv`i cvovq Zv wbfve bv Avi Zviv mg gvbyli Nbvi cv ne| (BkvBqv.66:23-24)

PZz_Z: ib ivLeb h GB ivM wPivqx| GK gyZi Rb mekwgvb gvey`i ivMi fqsKiZvi AwfZv Amnbxq; wK AvcbvK AekB AbKvji Rb Zv fvM KiZ ne hw` Avcwb ACgvb`vi nq _vKb| GB fqsKi kvwi Kvb kl bB| hLb Avcwb mvgbi w`K ZvKveb ZLb `LZ cveb `xN AbKvj| GUv GZ `xN h Avcwb Zv KbvI KiZ cvieb bv; GUv Avcbvi A:mˡvK wewZ Kie Ges AvcbvK nZvkvq c~Y Kie| Avcwb wbwZ fve Rvbeb h `xN Ab Kvj Avcbvi mvgb iqQ; KvwU KvwU eQi Ges H mg eQi jvZ AvcbvK AekB mekwgvb Avjvni cwZkva fvM KiZ ne| Avcwb KvwU KvwU eQi ai mB cwZkva fvM Kivi ci Avcwb Rvbeb h Avcwb AbKvji AwZz` Ask AwZg KiQb| mwZB Avcbvi kvw ne Ab| K ejZ cvi H Aevq GKwU AvZv Kgb Abyfe Kie| Avgiv hv wKQy ejZ cvwi Zvi mg wKQy H welq Lye A aviYvB c`vb Ki; GB mZ AeYbxq| GUv AevaMg| Lv`vi ivMi gZv mK K Rvb? GB iKg gnv va I Ab `ytLi wec` w`bi ci w`b, NUvi ci NUv evm Kiv KZ fqsKi welq wK GUv GB RvgvZi ACgvb`viMYi Rb GKwU `ytLRbK mZ| Avcwb hZ bwZK, avwgK, KwVb nvb bv; Avcwb hw` bZzb Rb jvf bv Ki _vKb, Ze Avcwb GLbv nvivbv Aevq AvQb| nvq, AvcbvK GB welq fveZ ne Avcwb e ev hyeK hv-B nvb bv Kb| GLvbv wekvm Kivi gZ hyw AvQ h GLb GB RvgvZ hviv AvQb hviv G agvc`k keY KiQb Zv`i AbK AbKvji Rb GB kvPbxq Aev fvM Kieb| Avgiv Rvwb bv Zviv Kviv A_ev Kv_vq em AvQb, A_ev Zviv wK wPv KiQb| nqZ GB gyZ Zviv Lye Avivg Abyfe KiQb, Zviv GB mg wKQyB bQb wK GZ Zviv wPwZ nb bv| GgbwK GLbI Zviv wbwZ h Avwg Ab Kviv mK K_v ejwQ| Avgiv hw` RvbZvg h GB RvgvqvZi ga _K GKRb, Kejgv GKRbK AbKvji Rb `vhL hbv fvM KiZ ne, GUv wPv Kiv KZ fqvbK evcvi| Avgiv hw` RvbZvg m K Zv`iK `Lv KZ fqsKi welq! AekB Avgiv mevB Zvi Rb fxlb Kvbv-KvwU KiZvg ! wK aygv GKRb bq| AbK AvQ Avwg wbwZ Zviv `vhLI GB agvc`ki K_v ib Kie|

Avmyb Avgiv wbwZ nB, wKQy jvK AwZ A mgqi ga GgbwK GB eQi kl nevi AvMB `vhL _vKe| cKZ c, GLb hviv Lye fvj Abyfe KiQ m~Y wbwZ Zv`i KD KD AvMvgx Kvji mKvji AvMB `vhL _vKe| GgbwK hviv AbK w`b hver `vhLi evBi AvQ cKZc Lye kxNB mLvb cuQve; hw` Avcwb Cgvb bv Avbb| Avcbvi asm Nywgq cowb; GUv Lye `Z Avme Ges nqZ nVvr Ki| mePq Avhi welq nj h Avcwb GLbv `vhL cuQvbwb| Avcwb hv`i wPbZb hviv Avcbvi Pq ewk Lvivc wQj bv Zviv BZvgaB `vhLi hbv fvM KiQ| Z_vwc Avcwb RxweZ AvQb; Ges gvey`i NiB AvQb| Avcbvi Rb bvRvZi GKwU myhvM AvQ| `vhL kvw cv Amnvq AvZvjv Avcbvi mvgb h myhvM AvQ Zv wKfve wbZ GLb Avcbvi mvgb KZ eo myhvM AvQ - GKwU AmvaviY myhvM| cfy Cmv gmxn KiYvi `iRv ck fve Lyj w`qQb| wZwb fve DPz K cvcx`i WvKQb Ges AbK Zuvi KvQ AvmQ|

AbKB Lv`vi ivRi w`K AMmi nQ| cwZw`bB c~e-cwg, Di-`wb _K gvbyl AvmQ| hviv AwZ mcwZ Avcbv`i gZ-B nvivbv Aevq wQj Zviv GLb AeYbxq Avb` DcfvM KiQ| gmxni cwZ gneZ Zv`i Ai c~Y whwb Zv`i gneZ KiQb Ges Zv`iK Zuvi wbR i w`q ayq Zv`i cvc _K cwivi KiQb| Zviv Lv`vi Miei Avkvq Avb` KiQb| Ggb GKwU w`b wcQb cwiZv nIqv KZ fqsKi welq| `LZ cvIqv h KZ gvbyl gnv fvR mfvq Avb` KiQ Avi Avcwb ZLb Abvnvi AvQb| `LZ cvIqv h Abiv hLb Avb` Mvb MvBQ ZLb Avcbvi Ai `ytL c~Y| GB iKg Aevq Avcwb wKfve Avi GK gyZ _vKZ cvib ?

Avcwb wK Rvbb bv h Avcbvi AvZv H mg gvbyli AvZvi gZB g~jevb hviv cvki kni AvQ, hLvb cwZ w`b cPzi jvK gmxni KvQ RgvqZ nq? GLvb AbK jvK AvQ hviv ew`b Rxeb hvcb KiQ Ges GLbI bZzb Rb jvf Ki wb| gvey`i cwZv jvi KvQ Zviv APbv; Rxeb fi Zviv wKQyB Kiwb wK ay gvey`i ivM ew KiQ hv Zviv AekB fvM Kie| nvq! Rbve, Avcwb Kgb wec`i ga AvQb? Avcbv`i Aciva wekvj; Avcbv`i Ai Lye KwVb| Avcwb wK `LZ cvQb bv Avcbvi eqmi AwaKvsk jvK GB gyZ Lv`vi KiYvq cvi cq hvQ ? Avcbv`i RM DVv cևqvRb| Lye ewk `ix nq hvIqvi AvMB RM DVyb| mekwgvb Avjvni fqsKi MRe Avcwb enb KiZ cvieb bv|

GLvb Abvb cyil I xjvK DfqB AvQ, hviv GLbv hyeK| Avcwb wK GB gnv myhvM Aenjv Kieb hv gvey` c`vb KiQb, GgbwK hw`I Avcbv`i eqmi AbKB Gi myweav MnY KiQb? GB gyZ Avcbvi Rb GKwU wekl myhvM AvQ| wK Avcwb hw` GB myhvM nvZ Qvov Kib kxNB Zv Avcbvi Rb Abvb`i gZ ne hviv Zv`i mg hebKvj cvci ga KvwUqQ| GLb Zviv GZ A Ges Zv`i Ai GZ ewk KwVb Ges GB mg Qj-gqiv Zvgv`i ga KD KD GLbv Cgvb Avbwb |

Zvgiv wK eySZ cviQ bv h Zvgiv `vhLi w`K AMmi nQ, gvey`i fqsKi ivM enb Kivi Rb? wZwb GLb Zvgv`i Dci ivMvw^Z cևZK w`b Ges ivZ | Kb kqZvbi mvb nqB Zvgiv m _vKe, hLvb GB `k Abvb AbK Qj-gq Cgvb GbQ ? Zviv cwe I myLx nqQ ivRv`i ivRvi mvb nq|

 

hviv GLbv mwZKvii Cgvb`vi bq Zviv Lv`vi Kvjvgi DPz Avnvb bvb| Avcwb `vhLi AZj MZi Dci Szj AvQb, Avcwb hyeK bv e, cyil ev xjvK h-B nvb bv Kb| wK AvR nj cfyi MnYhvM eQi; Avcwb nqZ bvRvZ cZ cvib| hw` Ggb w`b Avcwb Avcbvi Ai KwVb Kib, Avcbvi Aciva AviI ew cve|

gb nQ mg `k _K gvey` Lye `Z Zuvi gbvbxZ`i RgvqZ KiQb| GZ ewk jvK Cgvb AvbQ h GZ cwZqgvb nq h AwaKvsk eq jvK hviv bvRvZ cve, Zviv GLb _K Lye A mgqi gaB bvRvZ cve| GUv Ggb ne hgbwU nqwQj cwiZ`i mgq hLb cvK in B`x`i Dci bg Gm wQj; gbvbxZiv Zv MnY Kie Ges Abiv A nq hve| hw` AvRK Avcwb A nq _vKb Ze mg AbKvj ai Avcwb AvRKi w`bwUK Awfkvc w`eb| h w`b Avcbvi Rb nqwQj Avcwb H w`bwUK Awfkvc w`eb; Avcwb Kvgbv Kieb Avcwb hw` AvMB gi hZb Ges GB gnv AvZxK cyYivb ii AvMB `vhL hZb | GB mgqUv evw`vZv Bqvwnqvi mgqi gZ, KyVvi MvQi MvovZ jvMvbv AvQ| h mg MvQ fvj dj ai bv mjv KU Avb dj `Iqv ne| h cKZ Cgvb`vi bq m hb RM DV Ges Avmb MRe _K cvwjq hvq, wbtm`n mekwgvb Avjvni MRe GB RvgvqvZi GKwU eo Aski Dci Szj AvQ| GUv nj mv`vgi gZ Ges Lv`vi Kvjvg ejQ, euvPZ PvI Zv cvjvI| wcQb ZvwKqv bv Ges GB mgf~wgi Kvb RvqMvq _gv bv| cvnvo cvwjq hvI ; Zv bv nj ZvgivI gviv coe|

GWIqvW Lye cwivi fve GUv ejQb Z_vwc AvaywbK k֓Zv`i Rb GUv Lye AyZ aviYv hviv b Af h, gvey` cvcK Nbv Kib wK cvcx`i fvjevmb| Z_vwc wbwjwLZ AvqvZjv weePbv Kib

jexq.20:23; Reyi.5:4-6,11,15|

GKRb AvaywbK jLK GB AvqvZjv mK ejb, Ԇkl AskUzKz Lye KgB iZ cq _vK| gvey` Zuvi mˡvi cwZwU KYvq cvcK Nbv Kib| wZwb AviI DjL Kib wKZvei ZwkwU Ask Lv`vi ivM cKvwkZ nqQ| Gi ga eviwU vb wZwb ejQb h wZwb cvcx`i KvRK Nbv Kib wK evKx GKzkwU vb wZwb ejQb h wZwb cvcx`iK Nbv Kib| cvki GKwU kni|

 

 

mgv